Investeraravdraget

Investeraravdraget för PHI

Numera är det möjligt att använda sig av investeraravdraget för investeringar gjorda i PHI. Investeraravdraget gäller för investeringar i bolag noterade på en så kallad MTF-plattform, dvs bolag noterade på Spotlight Stock Market, Nasdaq First North och Nordic MTF. Förutom noteringskravet på en MTF-plattform finns det ytterligare villkor som måste vara uppfyllda för investeraravdraget. Phase Holographic Imaging, PHI , bedömer att kriterierna för investeraravdrag är uppfyllda.

För att du som aktieägare skall vara berättigad investeraravdrag krävs bland annat att:

  • Du är en fysisk person som är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna;
  • Du ska ha betalat andelarna kontant;
  • Du ska ha förvärvat andelarna vid bildandet av företaget eller vid en nyemission;
  • Andelarna som du ursprungligen förvärvade ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång;
  • Investeraravdrag inte får göras om du eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget före den genomförda emissionen;
  • Aktierna inte får innehas i en kapitalförsäkring eftersom det i detta fall är försäkringsbolaget som är ägare till aktierna i kapitalförsäkringen.

Det är upp till respektive investerare att säkerställa att dessa villkor uppfylls för att investeraravdrag skall erhållas samt att bedöma om detta ska nyttjas.

Disclaimer: Phase Holographic Imaging PHI AB (nedan kallat ”Bolaget”) bedriver inte skatterådgivning. Information kopplade till investeraravdraget, enligt ovan, omfattar ej rådgivning i skatterättsliga frågor, utan enbart en översiktlig upplysning. För det fall informationen som tillhandahålls skulle komma innefatta råd hänförlig till beskattning, ska Bolaget inte bära något ansvar i den delen. Bolaget ska inte i någon del kunna hållas ansvarig för beskattningskonsekvenser som uppkommer till följd av rådgivning lämnad av Bolaget. Bolaget uppmanar läsaren att anlita kompetent skatterådgivare för rådgivning och bedömning av samtliga eventuella skattekonsekvenser som de råd och anvisningar som Bolaget lämnar kan medföra.